Biobränsle

Mer om Biobränsle

En successiv skärpning av miljökraven gynnar biobränslena

I längden är ett förnybart bränsle det enda hållbara. Biobränsle från skogen uppfyller det kravet. Största delen, runt 85 procent, av den bioenergi som används i Sverige kommer från skogen. Det är i också skogen som den största potentialen för ökade uttag av biobränsle finns. Biobränslen från skogen innefattar bland annat den ved som används för uppvärmning av småhus, skogsbränslen som flisas och eldas i värme- och kraftvärmeverk, spån och bark från skogsindustrin och så kallade returlutar som är en biprodukt från massaindustrin. Som skogsbränslen räknas egentligen både bränsle som kommer direkt från skogen (primärt skogsbränsle), och biprodukter från skogs- och trävaruindustrin. Till primärt skogsbränsle räknas bland annat avverkningsrester i form av grenar och toppar (grot), stubbar och skadat virke som inte kan användas av industrin. Hit hör också okvistade klenträd som skördas för energiändamål vid biogallring och röjning. Biprodukter från industrin (kallas ibland sekundärt skogsbränsle) kommer bland annat från massa- och sågverksindustrin. Flis från sågverkens justerverk, bark och sågspån räknas hit. Stora delar av biprodukterna används internt inom skogsindustrin där till exempel sågspån och bark bränns för att torka massa och sågade trävaror. Biprodukter levereras också till fjärrvärmeverk och pelletstillverkare.

Bio är latin och betyder liv

Bioenergi är således livets energi – energi för kommande generationer. Bioenergi är energi från biomassa och därmed lika mycket förnyelsebar energi som sol, vind och vatten. Bioenergi kan ses som lagrad solenergi. Bra bioenergiproduktion skapar nyttigheter som föda åt fåglar och vilda djur, samtidigt som den skapar intäkter för dem som bor på landsbygden. Bioenergi kan skapa förutsättningar för en bättre välfärd i fattiga länder. Till bioenergins fördelar hör också att den är diversifierad – med det menas att det finns många olika bioenergiråvaror och många olika sätt att förädla och använda biomassan. Bioenergin lämpar sig både för decentraliserad produktion och decentraliserad användning. Biomassa för energiändamål kan produceras i det befintliga skogs- och jordbruket med måttliga investeringar. Bioenergin skapar därför sysselsättning och företagsutveckling i alla delar av vårt land. Ökad andel bioenergi skapar också ökad försörjningstrygghet, både nationellt och regionalt. Bioenergi är både vardagsteknologi och högteknologi. Bioenergi är allt ifrån vardagsrummets kaminer till avancerade bioraffinaderier och kombinat. Gemensamt för de olika tekniklösningarna är att de kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på våra energibehov inom elproduktion, värmeproduktion och fordonsbränslen.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN