Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss.

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR. Weda Skog kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, och kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Om du kontaktar Weda Skog för att ingå avtal med oss, eller om du redan har ingått avtal med oss, så kan vi komma att behandla följande personliga uppgifter:

Namn (fastighetsägare samt i förekommande fall namn på make/maka, och/eller befullmäktigad enligt fullmakt samt namn på privata entreprenörer)

  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast) o Fastighetsbeteckning
  • Certifikat/bevisnummer
  • Bankgiro- eller plusgironummer och/eller kontonummer

Om du kontaktar Weda Skog per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter, som en del av vårt avtal eller eventuellt kommande avtal.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Weda Skog samlar in och behandlar dina personuppgifter för att Weda Skog ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Weda Skog, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

Weda Skog har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om Weda Skog och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss, genom att använda dig av länken som alltid finns med i vår e-post vid utskick, eller genom att kontakta oss enligt nedan.

Weda Skog kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Weda Skog är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).

För att ingå avtal med Weda Skog är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. Weda Skog kan inte ingå avtal med dig utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter och överföring till tredje land

Weda Skog låter personuppgiftsbiträden behandla samtliga personuppgifter genom drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt lagra personuppgifter enligt instruktion från Weda Skog.

Till personuppgiftsbiträde räknas också de entreprenörer som utför arbetet i skogen, dessa erhåller kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) till de vars mark arbetet utförs på.

Personuppgiftsbiträdet lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och EES.

För det fall personuppgifter överförs till ett personuppgiftsbiträde i tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

Weda Skog kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Weda Skog.

Weda Skog kommer därefter att spara sådana uppgifter som Weda Skog enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial eller med avseende på eventuella skyldigheter om anmälan eller liknande till Skogsvårdsstyrelsen.

Weda Skog kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring och information om inte du meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid Weda Skog omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om Weda Skog behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt anges i EU.s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Begäran om utdrag, rättelse eller borttagning skall skickas med brev till Weda Skog. Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Säkerhet

Weda Skog behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (Art 5). Weda Skog behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada.

Weda Skog använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Weda Skog förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Weda Skogs hemsida.

Kontaktinformation

Weda Skog
Box 402
793 13 Insjön
Tel: 010-15 00 150
E-post: info@wedaskog.se

KOM I KONTAKT MED EN SKOGSEXPERT NÄRA DIG
TIPSA OM DEN HÄR SIDAN