Miljö

Miljöpolicy

Weda Skog, Bergkvist-Insjön och Moelven Dalaträ skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

 • uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC®´s krav och intentioner.
 • förvissa oss om att inköpt råvara inte härstammar från:
  • Illegala avverkningar
  • Skogar med höga bevarandevärden, nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition eller kontroversiella källor. I de fall där nyckelbiotop sköts med naturvårdande skötsel tillåts råvara därifrån.
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning
 • bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
 • anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar.
 • personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.
 • denna policy ska vara offentlig.

 

Weda Skog AB                 Bergkvist-Insjön AB            Moelven Dalaträ AB
Erik Andersson, VD         Anders Nilsson, VD               Peter Funk, VD

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN