Skogstjänster

Gallring

Genom att gallra skogen för du över tillväxten på de mest värdefulla träden och ger de kvarvarande träden förutsättningar att växa så bra som möjligt. En väl utförd gallring är en investering för framtiden och ger dessutom en intäkt. Beroende på hur snabbt skogen växer brukar gallringen ske 2-3 gånger innan skogen är mogen att slutavverka.

Ger mer näring och ljus
Den första gallringen görs när skogen nått en höjd av 12-14 meter och blivit så tät att kronorna växer in i varandra. Väntar du med gallringen tills kvistarna på den nedre delen av stammarna har dött, så gynnas kvalitén genom att kvistarna i virket blir mindre. Efter gallringen får träden mer näring och ljus vilket ökar tillväxten. Andelen timmer ökar också i takt med att träden blir grövre, vilket gör att värdet på skogen ökar.

Olika bestånd har olika förutsättningar
De träd som gallras ut tas tillvara i stället för att de i stor utsträckning skulle ha självdött om gallringen inte genomförts. Olika bestånd har olika förutsättningar. Det behövs kunskap om hur hårt man ska gallra och vilka träd som ska lämnas kvar för att få bästa resultatet. Gallring lönar sig alltid på lång sikt om den utförs på rätt sätt. I yngre skog med höga stamantal och hög lövandel kan en biogallring vara bästa alternativet. Wedas skogsexperter vet råd i frågan!

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN