Skogstjänster

Slutavverkning

Vid slutavverkning ska allt arbete och alla investeringar som du gjort i din skog under många år bära frukt. Det är dessutom nu som grunden läggs för nästa generation skog, till exempel vilka trädslag som ska väljas och hur föryngringen ska gå till. Beslut tas som påverkar din skog långt fram i tiden.

Genom att ta ut rätt sortiment ur skogen maximeras virkesvärdet. Varje träd är unikt och det är mycket viktigt för det ekonomiska resultatet att timmerdelen av trädet utnyttjas på rätt sätt. Största delen av virkesvärdet sitter i sågtimret. Weda skog försörjer ägarnas sågverk med timmer och timret tillreds så att det passar till sågvekens kunder i hela världen. Ju bättre anpassning desto högre värde för sågverket. Det tjänar du som skogsägare på.

Högt krav på precision
Tillredningen av timret utförs med skördare som med hjälp av avancerade datorer kapar och kvistar trädet i lämpliga längder så att det sammanlagda värdet av timmerstockarna och massaveden blir så högt som möjligt. De maskiner vi använder svarar upp mot våra högt ställda krav på såväl precision som effektivitet och miljöhänsyn. Alla Weda Skogs entreprenörer är certifierade enlig PEFC. De är med andra ord också experter.

Efterfrågar miljöcertifierat
Kunderna på trävarumarknaden blir allt mer miljömedvetna och efterfrågar miljöcertifierade produkter. Inom ramen för vårt miljöledningssystem utbildas virkesköpare och skogsmaskinförare så att de vet hur hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljön. Varje år kontrolleras att miljökraven efterlevs genom extern revision av oberoende certifieringsorgan. Weda Skog eftersträvar så hög andel certifierat som möjligt i anskaffningen till sågverken och hjälper dig som skogsägare att certifiera ditt skogsinnehav.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN