NYHETER

Planera betessäker föryngring

Redan innan du skördar din mogna skog bör du tänka strategiskt ur ett viltperspektiv när du planerar hur du ska få upp ny skog. Har du marker som historiskt haft ett högt betestryck kanske du ska undvika det traditionella sättet att plantera. På lämpliga marker kan du i stället välja sådd med ett rikligt uppslag av plantor eller satsa på naturlig föryngring genom att lämna fröträd i kombination med markberedning.

Välj trädslag
Olika skogsmark har olika grundförutsättningar, och dessa ska du använda på bästa sätt. Använd områden med bäst växtkraft för produktion. Blöta områden som kärr, i kantzoner mot åar och bäckar, eller områden med andra naturvärden lämpar sig ofta inte lika bra för aktivt skogsbruk. Där kan du skapa stora biologiska värden genom att ta bort barrträd, lämna död ved och satsa på lövträd som älgen föredrar som foder. Älgar och andra klövdjur föredrar vissa träd framför andra. På marker där betestrycket är högt kan det vara nödvändigt att välja ett trädslag som inte är så utsatt för bete, tex contorta.

Röj med omsorg
Att lämna skogar utan röjning är inte att rekommendera vare sig du vill få god tillväxt eller minska betesskadorna. Sträva i stället efter att röja rätt – i ett bestånd som röjts vid rätt höjd är varje träd ofta vitalt, har en stor barrmassa och blir på så sätt relativt tåligt mot betesskador. Weda Skogs skogsexperter vet råd i frågan.

Skapa foder
Kapa lövstammar och lämna en något högre stubbe, cirka 50 centimeter, gärna över ett kvistvarv. Trädet fortsätter då att leva och skjuter nya skott och grenar som blir perfekt föda för bland annat älgen. Har du asp kan du när du avverkar lämna hela eller delar av trädet på marken. Älgarna gillar barken och trädet kommer att skjuta rikligt med rotskott vilket ger foder i flera år framöver. Död och döende ved är dessutom en bristvara i den moderna skogen.

Jaga
Basen för klövviltets föda finns i ungskogen, och avskjutning är och förblir den viktigaste åtgärden för att hålla klövviltet på rätt nivå i förhållande till fodertillgången.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN
{{ commentCount() }}
 • {{ comment.author }}
  {{ comment.author }}, {{ comment.date }} Svara
  {{ comment.content }}
  • {{ child.author }}
   {{ child.author }}, {{ child.date }}
   {{ child.content }}
LÄMNA EN KOMMENTAR
SVARA PÅ {{ getReplyToName() }} INLÄGG
TACK FÖR DIN KOMMENTAR, DEN VISAS HÄR OVAN SÅ SNART VI GODKÄNT DEN